Структура закладу

Управління закладом освіти

  1. Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами.
  2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

– керівник закладу освіти;

– колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

– колегіальний орган громадського самоврядування;

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти

  1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність закладу освіти;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

– керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальні органи управління закладів освіти

  1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.
  2. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу освіти:

– планує роботу закладу;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів до наступного курсу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– розглядає питання щодо відповідальності учнів (слухачів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

  1. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі діють:

орган самоврядування працівників закладу освіти – ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ;

орган самоврядування здобувачів освіти – УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ;

органи батьківського самоврядування – БАТЬКІВСЬКА РАДА.

  1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу.
  2. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу.
  3. У закладі функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування: 4 циклові і 6 методичних комісій.