Правила прийому

І. Загальна частина

     1.1. Правила прийому на навчання у Вище професійне училище №11 м. Червонограда Львівської області розроблені на основі Закону України „Про професійну (професійно-технічну) освіту” (зі змінами), Закону України „Про освіту” (зі змінами) та Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 р.).
1.2. На навчання до Вищого професійного училища № 11 м. Червонограда Львівської області приймаються громадяни України, які мають повну або базову загальну середню освіту, а також громадяни з базовою середньою освітою за спеціальною програмою достатніми для оволодіння робітничими професіями.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у Вищому професійному училищі №11 м. Червонограда (далі ВПУ №11) відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до ВПУ №11 м. Червонограда здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.
1.5. Прийом громадян до ВПУ №11 м. Червонограда на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2022 рік” на умовах регіонального замовлення у професійних (професійно-технічних) освітніх закладах державної та комунальної форм власності.
1.6. Прийом громадян у ВПУ №11 м. Червонограда понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації, здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
1.7. Особливості прийому в училище осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення затвердженого наказом МОН України від 01 березня 2021 року № 271

II. Приймальна комісія

     2.1. Прийом на навчання у ВПУ №11 м. Червонограда здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію керівник ВПУ №11 м. Червонограда, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до ВПУ №11 м. Червонограда на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил прийому, затверджуються директором училища, за погодженням із Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4. Приймальна комісія:

 • – організовує прийом заяв та документів;
 • – проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, продовження навчання та працевлаштування після закінчення училища;
 • – організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • – приймає рішення щодо вступників, рекомендованих до зарахування у ВПУ №11 м. Червонограда, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • – вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
 • – організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

2.5. Правила прийому до ВПУ №11 м. Червонограда на первинну професійну підготовку за три місяці до початку роботи приймальної комісії доводяться до відома вступників: через засоби масової інформації, web-сторінку училища в Internet, інформаційні стенди, рекламні буклети при проведенні профорієнтаційної роботи в освітніх закладах міста та регіону.
Інформаційні стенди та інші інформаційні матеріали училища обумовлюють:

 • – перелік професій відповідно до отриманих ліцензій;
 • – вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • – плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
 • – форми та ступеневість навчання;
 • – обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
 • – перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;
 • – порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників з однаковим конкурсним балом;
 • – порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • – порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • – наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

2.6. На 2022-2023 навчальний рік ВПУ №11 м. Червонограда може проводити набір здобувачів освіти за професіями, що вказані у додатку №1 відповідно до частини шостої статті 21 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” і наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 р. № 269-л ліцензії закладу на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти є безстроковими, та свідоцтва про атестацію освітнього закладу: серія РД №040656 від 26.02.2016 р..
2.7. Обсяги прийому здобувачів освіти визначаються з урахуванням пропозицій навчального закладу Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

III. Документи для вступу

     3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ №11 м. Червонограда, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, телефон, до якої додають:

 • – документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням;
 • – медичний огляд вступники до ВПУ№11 м. Червонограда проходять згідно форми № 86 та довідки Про стан здоров’я особи, що вступає в освітній заклад професійної (професійно-технічної) освіти України, встановлених для усіх вступників до професійних (професійно-технічних) освітніх закладів в медичних установах за місцем проживання, а вступники з особливими освітніми потребами додатково представляють висновок ЛКК про можливість здобувати професію «Кравець»;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • – копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище;
 • – копії документів, що дають право на додатковий соціальний захист;
 • – документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному за-кладі другого або третього атестаційного рівня для навчання у ВПУ №11 м. Червонограда на третьому атестаційному рівні (оригінал або його завірену копію).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) подають документи з урахуванням особливостей Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення затвердженого наказом МОН України від 01 березня 2021 року № 271
3.2. Особи, які направляються на навчання до ВПУ №11 м. Червонограда установами, підприємствами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

     4.1. Прийом до ВПУ №11 м. Червонограда на робітничі професії проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • – за результатами співбесіди;
 • – за результатами середнього бала свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтва про здобуття базової середньої освіти за спеціальною програмою або середнього бала свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти;
 • – запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. За однакових результатів конкурсного відбору зараховується на навчання вступник, який має відповідні пільги.
4.3. Здобувачі освіти ВПУ №11 м. Червонограда, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли поетапну кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
4.4. Особи, які виявили бажання навчатись на третьому ступені, подають директорові ВПУ №11 м. Червонограда відповідну заяву.
4.5. Конкурсний відбір на третій ступінь навчання у ВПУ №11 м. Червонограда проводить приймальна комісія. Основними критеріями відбору є: результати навчання на другому ступені, здібність, старанність, участь у конкурсах фахової майстерності, олімпіадах, позанавчальних заходах, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.
4.6. На третій ступінь навчання у ВПУ №11 м. Червонограда за обраною професією можуть прийматись випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають відповідний рівень кваліфікації, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.
4.7. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
4.8. Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду за визначений розкладом час, на навчання у ВПУ №11 м. Червонограда не зараховуються.

V. Зарахування

     5.1. Зараховуються до ВПУ №11 м. Червонограда поза конкурсом:

 • – особи, яким відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
 • – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);
 • – діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • – особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних результатів на вступних випробуваннях;
 • <li”>- особи, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;

 • – діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому випадку подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються до ВПУ №11 м. Червонограда за інших рівних умов:

 • – випускники загальноосвітнього навчального закладу ПІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • – випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою;
 • – учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • – випускники професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ВПУ №11 м. Червонограда за відповідними професіями;
 • – особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • – особи, які вступають до ВПУ №11 м. Червонограда за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ВПУ №11 м. Червонограда за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ВПУ №11 м. Червонограда здійснюється наказом керівника.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійного (професійно- технічного) навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між ВПУ №11 м. Червонограда, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до ВПУ №11 м. Червонограда на навчання за рахунок видатків відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2022 рік” на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VI. Прикінцеві положення

     6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять впродовж 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного (професійно-технічного) навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ВПУ №11 м. Червонограда може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до ВПУ №11 м. Червонограда, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж впродовж п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються впродовж одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Правила прийому до ВПУ №11 м. Червонограда розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (нова редакція), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. за №823/23355.
6.6. Контроль за дотриманням Правил прийому здобувачів освіти у Вище професійне училище №11 м. Червонограда на 2022 рік здійснює Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
6.7. Правила прийому здобувачів освіти у ВПУ №11 м. Червонограда на 2022 рік розглянуті на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 26.11.2021 р.).

Додаток 1
до Правил прийому
до ВПУ №11 м. Червонограда
на 2022 рік

Перелік професій, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Вище професійне училище №11 м. Червонограда
Денна, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»

№ п/п Назва професії Ліцензований обсяг прийому (осіб) Плановий обсяг прийому на 2022-2023н.р.   Термін навчання   Освітній рівень вступників
1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроус­таткування 60 25 2р. 10м. Базова середня освіта
2. Кравець, Закрійник 60 25 ІІ т.. – 3р. 5м ІІІ т.. – 5м. Базова середня освіта
3. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 30 30 2р. 10м. Базова середня освіта
4. Оператор комп’ютерної верстки 60 25 2р. 10м. Базова середня освіта
5. Кравець 60 25 ІІ т. – 1р. 5м ІІІ т. – 5м. Повна загальна середня освіта
6. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 30 25 2 р. Повна загальна середня освіта
7. Кравець 60 10 2р. 4м. Базова загальна середня освіта за спеціальними програми для осіб з особливими освітніми потребами

Безстрокова ліцензія переоформлена в установленому законом порядку (наказ МОН України №93-л  від 14.07.2021 р.)

Свідоцтво про атестацію серія РД №040656 від 26.02.2016р.